OVER AGORA LETTERA

Passie voor literatuur, prikkel voor talent

Stichting Agora Lettera wil een kweekvijver zijn voor literair talent dat nog onvoldoende tot ontwikkeling komt, en ze wil de passie voor literatuur in Nederland aanwakkeren. Méér schrijven, méér publiceren, méér lezen door mensen die daar nu nog onvoldoende aan toekomen, daar gaat het dus om.

Maar daar blijft het niet bij. Agora Lettera wil ook een brug bouwen tussende gevestigde literaire wereld en bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving. Een brug voor tweerichtingsverkeer: enerzijds overdracht van kennis en enthousiasme, anderzijds toegang tot een voor velen nog onbereikbaar universum. Agora Lettera legt op deze wijze een natuurlijke verbinding tussen de culturele en sociale leefwereld.

Eerst Amsterdam, dan andere steden

Agora Lettera begint haar activiteiten in Amsterdam, maar wil deze zo snel mogelijk uitbreiden naar andere steden. Samenwerking met andere organisaties spreekt vanzelf. De aandacht gaat vooralsnog uit naar proza (fictie en essay), poëzie en scenario (theater en film/documentaire). Geleidelijk aan komen ook andere genres aan bod: liedteksten, gesproken verhalen, cabaret, enzovoort.

Duizenden mensen...

Agora Lettera is er voor de duizenden mensen,  jong, middelbaar en oud, al dan niet uit migrantengroepen die:

  • literaire ambities hebben, maar niet over de netwerken beschikken om hun dromen uit te laten komen,
  • onvoldoende mogelijkheden hebben om met vertrouwen in het eigen kunnen aan hun talenten te schaven,
  • in hun eigen omgeving niet of nauwelijks stimulansen krijgen om boeken te lezen en hun literaire smaak te ontwikkelen.

De stichting wil hen inspireren en ondersteunen, waarna zij op hun beurt een voortrekkersrol kunnen vervullen voor nieuwe groepen.

...vormen een grote kweekvijver van literair talent...

De kweekvijver van literair talent in Nederland is groter dan doorgaans wordt aangenomen, meent de stichting. Meer mensen kunnen een hartstocht voor literatuur ontwikkelen dan nu het geval is.

Ze wordt in dat idee onder meer gesteund door een studie van De Nederlandse Taalunie (december 2012), Jongeren, de Nederlandse taal & participatie. Een van de conclusies: “Jongeren zijn zeer creatief met taal en willen graag op een creatieve manier leren en participeren.

De Nederlandse taal [-] wordt aansprekend en interessant voor jongeren wanneer creatieve lesmethoden, wedstrijden en creatieve taaluitingen worden betrokken in de participatievorm.”

Agora Lettera wil niet alleen voor jongeren op deze uitdaging ingaan, zij richt zich op een breder publiek.

...met ongekende krachten...

De stichting is ervan overtuigd dat er veel gebeurt als zogeheten minder kansrijke mensen worden aangespoord hun literaire ambities te ontwikkelen. Taal wordt dan een motor die ongekende krachten in hen op gang brengt.

Wie schrijft doet mee in de samenleving, prikkelt de nieuwsgierigheid van zichzelf en anderen, opent werelden die tot dan toe gesloten waren. Maar bovenal kan er vertrouwen ontstaan in het eigen kunnen.

Het plezier in taal vormt dan een verbond met de vrijheid en het vermogen om jezelf te zijn, en je creatief te uiten in een vitale, open samenleving.

...die leiden tot onderling begrip

Agora Lettera richt zich op de hang naar schoonheid, en ook op de erkenning van het nut van literatuur in de pluriforme Nederlandse samenleving.

Daarvoor is het van belang dat ook tot nu toe niet gehoorde ‘literaire stemmen’ erkenning krijgen en worden ontwikkeld. Als deze mensen hun leef- en verbeeldingswereld in taal – de Nederlandse taal – kunnen vatten, dragen zij bij aan onderling begrip. Verschillende werelden binnen één samenleving kunnen zo elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden. Het culturele verenigt zich met het sociale.

Agora Lettera hanteert als kernwaarden:

• eigen kracht • ontplooiing • waardering • pluriformiteit • creativiteit •